Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mød de studerende

Som virksomhed og organisation kan du have stor gevinst i at indgå samarbejde med studerende. Samarbejdet kan foregå på mange forskellige måder. Ønsker I fx at få nye input til opgaveløsninger og indgå i et dagligt samarbejde med en studerende, kan praktik være en god mulighed for jer. Er I mere interesseret i at øge opmærksomheden omkring netop jeres virksomhed over for en stor gruppe studerende, da kan et fagligt oplæg i forbindelse med et karrierearrangement være en god idé. Med andre ord er mulighederne mange, og vi har listet en masse nedenfor.   

HVEM ER DE STUDERENDE PÅ ARTS?

De studerende på Arts var i 2016 fordelt på 86 uddannelser med hhv. 4.992 bachelorstuderende og 5.627 kandidatstuderende. Uddannelserne fordeler sig på fakultetets tre institutter: Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund og Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Faglighederne på Arts spænder bredt. Nedenfor har vi grupperet uddannelserne og beskrevet både de generelle og de specialiserede kompetencer i punktform.

Har du uddybende spørgsmål omkring de specifikke uddannelser eller de studerendes kompetencer, er du meget velkommen til at kontakte Arts Karriere

 

 • Generelle humanistiske kompetencer: Fælles for alle Arts-studerende er, at de er kompetente indenfor: kommunikation, analyse, formidling, undervisning, kultur- og målgruppeforståelse.
 • Kunst, musik og design: Disse kandidater er særligt dygtige til at udvikle koncepter, forskellige former for formidling, samt løse problemstillinger indenfor det kulturelle, musiske, æstetiske og kunstneriske felt. De er kompetente i forståelse af forskellige målgrupper og til at tilpasse formidlingen til disse. I 2016 var der 357 kandidatstuderende
 • Medier, kommunikation og IT: Disse kandidater er særligt dygtige til at forstå, arbejde med og udvikle samspillet mellem medier, IT, mennesker og organisationer. De kan bringe deres kompetencer i spil i en bred vifte af strategiske og indholdsproducerende kommunikationsopgaver som fx medie- og kampagneplanlægning, konceptudvikling, usability, interaktionsdesign og udvikling af digitale designløsninger. I 2016 var der 990 kandidatstuderende.
 • Sprog, kultur og historie: Disse kandidater er særligt kompetente i forståelsen og analysen af kulturer, samfund og sprog. De er specialister i deres valgte sprogområde og kan begå sig fejlfrit i dette. De kan bl.a. bruge deres kompetencer indenfor interkulturel kommunikation, marketing, salg, tolkearbejde og eksport samt internationalt arbejde. I 2016 var der 675 kandidatstuderende.
 • Pædagogiske uddannelser: Disse kandidater er særligt specialiserede indenfor uddannelses- og læringsområdet. Med deres kompetencer kan de bl.a. arbejde med planlægnings-, udviklings-, og evalueringsaktiviteter inden for det pædagogiske felt og uddannelse bredt set, HR og kompetenceudvikling, integration og konsulentvirksomhed. I 2016 var der 2.488 kandidatstuderende.
 • Områdestudier: Disse kandidater har en omfattende viden om samt evne til at analysere forskellige kulturelle og samfundsmæssige forhold. De kan navigere naturligt indenfor deres valgte område, både sprogligt og kulturelt, i forhold til opgaver bl.a. inden for sprog, tværkulturelt samarbejde og forretning samt kulturforståelse. I 2016 var der 230 kandidatstuderende.
 • Kultur og samfund: Denne gruppe favner en bred vifte af studieretninger, som har særligt specialiserede kompetencer inden for det teologiske, filosofiske, historiske, antropologiske og arkæologiske område. Disse kandidater har en omfattende viden om samt evne til at analysere og udvikle projekter inden for deres fagfelt. I 2016 var der 904 kandidatstuderende

 

PRAKTIK/PROJEKTORIENTERET FORLØB

(Praktik hedder på Aarhus Universitet "Projektorienteret forløb)

Styrk relationen til fremtidens talenter – allerede inden de er færdige med studiet. Et praktikforløb er en oplagt mulighed for jer, hvis I ønsker at opbygge stærke relationer til de studerende på Arts. I giver jeres virksomhed en plads i de studerendes bevidsthed og får samtidig friske øjne på jeres udfordringer.

Værd at vide

 • Praktik på Arts ligger som udgangspunkt i efteråret
 • Omfang: 3-5 dage om ugen, I aftaler det præcise omfang individuelt.
 • Periode: 2-6 måneder, primært i efterårssemestret. I aftaler den specifikke periode individuelt.
 • Praktikforløb er en del af uddannelsen og er ulønnet.
 • Den studerende skal have praktikforløbet godkendt af en faglig vejleder fra Arts, og der skal udarbejdes en praktikkontrakt.
 • Der kan være uddannelsesspecifikke krav til den enkelte studerendes praktikophold – spørg evt. ind til det ved ansættelsessamtalen med den studerende.
 • Praktik er ofte en god vej til at rekruttere studerende til specialesamarbejde, studiejob eller et eventuelt fast job hos jer efter endt uddannelse. Der er dog rent kontraktmæssigt ikke noget forhold mellem den studerende og jer efter endt praktik. Det er op til jer, om samarbejdet skal fortsætte.

Hvad skal I gøre?

 • Den studerende involveres i studierelevante opgaver/projekter – dvs. de studerende forventer, at I tilbyder opgaver svarende til et højt fagligt niveau, som svarer til, hvad man kan forvente af en endnu ikke fuldt færdiguddannet kandidat.
 • I stiller en kontaktperson til rådighed, som den studerende sparrer med gennem forløbet.
 • I udarbejder sammen med den studerende en praktikkontrakt, som godkendes af en faglig vejleder på Aarhus Universitet. Dette sikrer, at praktikforløbet er uddannelsesmæssigt relevant og foregår på baggrund af en klar forventningsafstemning imellem jer.
 • I involverer den studerende, ved for eksempel deltagelse i møder/arrangementer, der ikke nødvendigvis har forbindelse til den studerendes arbejde. Det giver den studerende et indblik i dagligdagen på arbejdspladsen og et overblik over, hvad der arbejdes med i virksomheden.
 • I løbet af eller efter endt praktikperiode skal den studerende udarbejde en praktikopgave, som skal knyttes til praktikvirksomheden. I kan byde ind med idéer/ forslag til denne opgave.

Få fuldt udbytte af en praktikant

 • Et praktiksamarbejde er et gensidigt udbytterigt forhold, hvor I får en engageret, ulønnet medarbejder, som kan bidrage til jeres virksomhed på flere måder
 • Praktikanten vil arbejde på forskellige projekter eller arbejdsopgaver, som jeres virksomhed ellers ikke vil have ressourcer til at få løst.
 • Praktikanten vil give jer indsigt i den nyeste viden inden for et fagområde.
 • Praktikanten vil indgå i jeres virksomheds dagligdag og give input til jeres arbejdsprocesser og -opgaver.
 • I får mulighed for at vise jer frem som en attraktiv arbejdsplads.
 • Praktikforløbet kan evt. danne rammen for et videre samarbejde. Praktikken bliver ofte inspirationskilde for den studerendes specialeemne, eller praktikken ender med en ansættelse som studentermedhjælper eller fuldtidsjob efter afsluttet uddannelse.

STUDENTERMEDHJÆLPER

Med en studentermedhjælp får I

 • Fleksibel arbejdskraft
 • Friske perspektiver på arbejdet og den nyeste faglige viden direkte ind i jeres virksomhed
 • Mulighed for at løse drifts- eller udviklingsopgaver, der ellers ikke ville være tid og råd til
 • Mulighed for at stifte bekendtskab med nye uddannelsesretninger 
 • Mulighed for at afprøve og oplære en potentiel fastansat medarbejder
 • En studentermedhjælp kan både være ansat med fast timeantal i en længere periode (fx. 8-15 timer ugentligt) eller projektansat for en begrænset periode. 

Find en studentermedhjælper
Vil I gerne ansætte en studentermedhjælper, kan I lave et jobopslag i AU Job- og projektbank.

SPECIALESAMARBEJDE

Et specialesamarbejde hedder på Arts "Erhvervsspeciale", og er et samarbejde mellem en studerende og din virksomhed eller organisation. Sammen finder I en problemformulering, som jeres virksomhed eller organisation ønsker belyst, og hvor den studerende har viden og værktøjer.

Der er altså tale om brugbar viden – direkte til din virksomhed.

Hvad er et erhvervsspeciale?

Definition fra Aarhus Universitet:

Et erhvervsspeciale defineres ved, at den studerende i samarbejde med sin specialevejleder kontakter en organisation eller en virksomhed og præsenterer eller aftaler en problemstilling for sit speciale. I indgår hermed en aftale om, at specialet udarbejdes i et samarbejde, og efter specialets afslutning skal den studerende præsentere sine resultater for en organisation eller virksomhed.

Hvem kan der skrives sammen med?

Et erhvervsspeciale kan skrives med både private virksomheder, offentlige institutioner og NGO'er. Og man kan skrive erhvervsspeciale inden for alle typer erhverv.

Et akademisk speciale

Et erhvervsspeciale er et akademisk speciale, der som alle andre specialer bedømmes efter de faglige mål i studieordningen fra den enkelte uddannelse.

Samarbejdsaftale

Vi opfordrer den studerende til at lave en samarbejdsaftale med den virksomhed eller organisation, de skal skrive speciale med. Aftalen er med til at sikre at I sammen får lavet en god forventningsafstemning, og at I begge kan bryde samarbejdet, hvis dette ikke fungerer.

Det er samtidig også med til at sikre, at du som virksomhed kan være med til at sætte en ramme, som den studerende kan udfylde.

Aflevering af specialet til uddannelsen

Selve afleveringen af et erhvervsspeciale foregår på præcis samme måde som et hvilket som helst andet speciale, og der er ingen særlige krav til et erhvervsspeciale.

Mens det den studerende kan aflevere til dig som arbejdsgivere kan have mange former f.eks.:

 • Præsentation af resultater
 • Forslag til konkrete løsninger
 • rapport eller sammenfatning af konklusion
 • En workshop for medarbejdere eller ledelse

Vær opmærksom på at du i samarbejde med den studerende definerer, hvad den studerende leverer, og at det ikke er et krav for den studerende, at aflevere et produkt til virksomheden i forhold til uddannelsen.

Værd at vide

 • Specialet skal godkendes af en faglig vejleder, og der kan evt. udarbejdes en samarbejdsaftale og en fortrolighedserklæring.
 • Specialet kan være om mange typer af faglige problemstillinger
 • Virksomheden kan komme med et udspil og fx lægge projektet op i AU Job- og Projektbank
 • Den studerende kan henvende sig til virksomheden med en problemstilling
 • Samarbejde kan være en god måde at rekruttere studerende til enten studiejob, praktik eller fastansættelse.
 • Den studerende skal opfylde en række faglige krav i forhold til universitet, når de skriver projektopgaver og specialer. Fx er det være et krav, at der inddrages teori og metodiske afsnit i det færdige speciale eller den færdige opgave. Derfor har ikke alt indhold i det færdige slutprodukt lige stor og direkte relevans for virksomheden.
 • Den studerende er ikke nødvendigvis vandt til at være en del af en virksomhed eller organisation, og det er derfor en god ide, at have en fast medarbejder og kontaktperson, som kan hjælpe den studerende undervejs.

Spørgsmål, rådgivning og mere info

Har du brug for rådgivning i forhold til et specialesamarbejde med en studerende, så kontakt Arts Karriere. Vi vil altid gerne tale med dig om dine behov.

Læs mere om, hvordan vi rådgiver de studerende omkring samarbejdet her.

PROJEKTSAMARBEJDE

Projektsamarbejde er et samarbejde mellem en eller en gruppe af studerende og din virksomhed. Sammen finder I en problemformulering, som jeres virksomhed ønsker belyst, og hvor den studerende har viden og værktøjer. Det er altså tale om brugbar viden – direkte til din virksomhed.

Samarbejdet består typisk af indsamling af informationer, hvor de studerende f.eks. foretager interviews eller gennemgår dokumenter og anden information fra din virksomhed. Efterfølgende bearbejdes dette og bruges i forhold til problemformuleringen.

Et samarbejde kan også være et tættere samspil med virksomheden, hvor de studerende indgår i aktiviteter sammen med medarbejdere i virksomheden.

Samarbejdets omfang kan variere, alt efter samarbejdets omfang og formål, fra enkelte interviews til forskellige former for fællesaktiviteter og afrapporteringsformer.

 Værd at vide

 • Samarbejdet kan være med én eller flere studerende
 • Projektet skal godkendes af en faglig vejleder, og der kan evt. udarbejdes en samarbejdsaftale og en fortrolighedserklæring.
 • Samarbejdet kan være om mange typer af faglige problemstillinger
 • Virksomheden kan komme med et udspil og fx lægge projektet op i AU Job- og Projektbank
 • Den studerende kan henvende sig til virksomheden med en problemstilling
 • Samarbejde kan være en god måde at rekruttere studerende til enten studiejob, praktik eller fastansættelse.
 • Den/de studerende skal opfylde en række faglige krav i forhold til universitet, når de skriver projektopgaver. Fx kan det være et krav, at der inddrages teori og metodiske afsnit i det færdige den færdige opgave. Derfor har ikke alt indhold i det færdige slutprodukt lige stor og direkte relevans for virksomheden.

Har du brug for rådgivning i forhold til samarbejdet med studerende, så kontakt Arts Karriere. Vi vil altid gerne tale med dig om dine behov.

FAGLIGT OPLÆG OG CASELØSNING

Til vores arrangementer deltager virksomheder og organisationer ofte som oplægsholdere. Et fagligt oplæg hos Arts Karriere kan have tre former:

 • Oplæg om karriererelaterede emner som f.eks. rekrutteringsprocesser, jobsøgning eller andet, der klæder de studerende på og giver dem et indblik i, hvad der venter dem, når de engang forlader universitet til fordel for et job på arbejdsmarkedet.
 • Oplæg med et konkret fagligt fokus, der kan bruges som en del af den undervisning, de studerende tilbydes.
 • Oplæg om den personlige erfaring, der kan være med til at give de studerende mulighed for at se sig selv ude på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse.

Se vores aktuelle arrangementer

Caseløsning

Har du en konkret opgave, som du kunne tænke dig input på, er der også mulighed for, at du i samarbejde med Arts Karriere afholder et case-samarbejde. Her inviteres studerende ud fra en række fastlagte rammer til at løse en opgave, som din virksomhed stiller. Caseløsningen kan være for udvalgte grupper af studerende, indgå som en del af et undervisningsforløb eller være et åbent arrangement for alle studerende på Arts. 

­­


Har din virksomhed lyst til at dele ud af jeres viden gennem faglige oplæg, eller ønsker I et tæt samarbejde med studerende om en case-løsning? så kontakt Arts Karriere.

AU JOB- OG PROJEKTBANK

AU Job- og Projektbank er mødestedet for erhvervslivet og de studerende. 
Her kan du søge efter medarbejdere til:

 • fuldtidsjob 
 • studiejob
 • frivilligt arbejde
 • projektsamarbejde

I jobbanken kan du oprette både gratis og betalte opslag, samt lede efter din nye medarbejder i Talentpuljen, hvor flere hundrede studerende har uploaded deres CV. 

Gå til AU Job- og Projektbank

ÅRSHJUL - HVORNÅR KAN JEG REKRUTTERE STUDERENDE?

I årshjulet herunder kan du se, hvornår du med fordel kan rekruttere studerende til praktik, studiejob eller projekt- og specialesamarbejde.